http://buddhaartshop.blogspot.com/

ภาพพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ รวมพระพุทธองค์อีก ๑ เป็น ๖ พระองค์ พร้อมพระสาวก และพญานาคถวายเครื่องบูชาแก่ 

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตัวชิ้นงานมีลายละเอียดสูง ปิดทอง ใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรของร้าน ตัวภาพ

เมื่อวาดเสร็จ พร้อมแขวน เย็บริมขอบผ้าแพรรูปแบบภาพทังกา ในทิเบต บรรจุใส่ในหลอดกระดาษ

The firt picture with frame is for evaluation only, the painting will be shipped rolled in a tube,

no frame will be shipped

 

(Root) 2020210_31637.jpg

 

สีของภาพอาจแตกต่างจากรูปถ่ายนะคะ ของจริงงานจะสีสดใสกว่าในรูปค่ะ องค์ตรงกลาง

เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวล ล้อมด้วยพระพุทธเจ้า ศิลปรูปแบบงานทิเบต 

ขนาด 50 x 50 cm ทาสีด้านข้างสีเดียวกับสีพื้นรูป สามารถแขวนได้เลยค่ะ

 

 

(Root) 2020925_25986.jpg


ภาพ ปฏิจจสมุปบาท ขนาดของชิ้นงาน กว้าง 100 ยาว 120 cm ปิดทองSize 100 X 120 cm(Root) 2015328_33681.jpg

 

 

เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 

The Wheel of Life symbolizes the circle of life and the belief in reincarnation and karmic actions in order to attain enlightenment.

The wheel is broken into four circles, and the innermost circle is a pig, rooster, and snake which represent the three poisons,

and the larger cycle is broken into six spokes that represent the six forms of unenlightened existence,

followed by twelve spokes on the outside that depict the cycle of rebirth.

 

 

(Root) 2013923_44053.jpg

 


 Buddhas of Wisdom,

are a central feature of Tibetan Buddhist belief and art.

The Five Dhyani Buddhas, or Pancha Buddha or Great Buddhas of Wisdom, are a central

feature of Tibetan Buddhist belief and art. They are often found in Tibetan mandalas and

thangkas. Each Buddha is believed to be capable of overcoming a particular evil with a

particular good, and each has a complete system of iconographic symbolism. They are

believed to represent the five great moments in the life of Buddha, the five typical elements

of Indian philosophy or the five directions. However the most important attribute that esoteric

Buddhism places upon this set of five Buddhas is their ability to transform the five great human

delusions into specific positive attributes. The five Dhyani Buddhas are:

1). Ratnasambhava
2). Amitabha
3). Amoghasiddhi
4). Akshobhya
5). Vairochana

 

(Root) 2020925_28423.jpg

 Size 50 x 60 cm

 In Buddhist legend, the bodhisattva Avalokiteshvara vowed to liberate all beings from suffering, but when he realized the magnitude of his task, his head exploded into countless pieces. His body was then reassembled by the Buddha Amitabha and the bodhisattva Vajrapani - the "wielder of the thunderbolt" – into this omniscient form, with eleven heads and a thousand arms. Each of Avalokiteshvara's hand displays an All – Seeing Eye, symbolizing the union of wisdom and skillful means. The first two hands hold a wish – fulfilling gem, a symbol of the deepest powers of the human psyche. The next five hold a lotus, a bow, a vase, a rosary, and a wheel. The eighth holds an arrow in the open – palmed gesture generosity. An archetype of boundless compassion, Avalokiteshvara's multiple rows of heads are crowned by the fierce blue face of Vajrapani and the red face of Amitabha – symbols, respectively, of uncompromising compassion and the boundless light of the awakened mind. Buddhist tradition speaks of two levels of Bodhichitta, or compassionate mind. On the relative level, compassion consists of intentional acts of kindness. On an absolute level, Bodhichitta requires a total recognition of the non dual nature of reality. Abiding in the selflessness of our true nature, compassionate actions occur spontaneously without thought or premeditation, as expressions of enlightened awareness.


ขนาดของชิ้นงาน กว้าง 61 ยาว 81 cm ปิดทองSize 61 X 81 cmFor sale ... 


(Root) 2015328_33742.jpg


พระปรัชญาปารมิตา Prajnaparamita- The Great Mother
The female Buddha who is the manifestation of Buddha’s perfection of wisdom. Her function is to overcome maras – the outer and inner obstructing demons – and to bestow the realization of the higher perfection of wisdom, the realization of ultimate truth, or emptiness, by the subtlest blissful mind. Her four arms indicate that she is the synthesis of all Buddhas of the four directions. She is holding a vajra and a scripture of the Perfection of Wisdom Sutra, and her remaining two hands are in the mudra of meditative equipoise. Together her hands teach us that through training in meditation on the perfection of wisdom we can accomplish the higher perfection of wisdom, the union of great bliss and emptiness, through which we can attain enlightenment very quickly.


ขนาดของชิ้นงาน กว้าง 70 ยาว 90 cm ปิดทองSize 70 X 90 cmFor sale ...

 

(Root) 2015328_33653.jpg


พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า Medicine Buddha The Buddha – our enlightened essence – is known as the great healer, the energy which releases all beings from affection. According to the Tibetan tradition, the Buddha emanated as Bhaishajyaguru, the "master of remedies," thousands of years...


 

(Root) 201557_33244.jpg

shakyamuni buddha


 

(Root) 20151215_30092.jpg

 

White Tara

 

(Root) 2015328_33595.jpg

 

Green Tara